Фирмена информация

Цвят и пиксел (Pixelflower) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Р България с ф.дело №13076/2005 г., пререгистрирано в Търговския регистър на РБългария към Агенция по вписванията.

Адрес на управление:

Цвят и пиксел ООД
София 1408
бул. П.Ю.Тодоров, бл. 7, вх. Е, ет. 7, ап. 110
ЕИК 131560813
ДДС № BG131560813 (провери в сайта на ЕК)
МОЛ Деляна Костадинова

с/ка: Райфайзенбанк България
BIC: RZBB BGSF
IBAN: BG16 RZBB 9155 1005 3615 22

Адрес за кореспонденция:
София 1505
ул. Околчица № 4-6 (Редута Ин)
бл. 2, вх. Б, ап. 2.3

Ако искате да се свържете с нас, пишете ни като използвате формата за контакти.